اطلاعات تماس به زبان فارسی

WWW.URMIALAWYER.IR
akramiafshar.kamran@gmail.com

آدرس : استان آذربایجانغربی-ارومیه -خیابان دانش یک(کشتگر)-روبروی مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف ارومیه-شماره 2.38.

کد پستی :5713618919

تلفن:04432231008

فکس:04432248444


URL : http://www.urmialawyer.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=160340